Algemene voorwaarden

Definities

MYPASSBOOK.NL: is  juridisch onderdeel van Mobile Strategy B.V. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mobile Strategy B.V., statutair gevestigd te (3528 BB) Utrecht, aldaar kantoorhoudende aan de Orteliuslaan 850. Mobile Strategy B.V. is geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer: 50080067.

Aanbieder: de marktpartij handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf die een overeenkomst heeft gesloten met MYPASSBOOK.NL om via Mypassbook.nl acties te communiceren met Consumenten; 

Actie: door Aanbieder zelf geïnitieerd voordeel, korting of vergelijkbaar aanbod voor de Consument, dat door middel van Mypassbook.nl gerubriceerd, gepubliceerd en gecommuniceerd wordt; 

Consument: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf die gebruik maakt van Mypassbook.nl en die via zijn persoonlijke gebruikersaccount gebruik kan maken van Acties van Aanbieders op Mypassbook.nl; 

Locatie: de locatie waar de Aanbieder de Consument de mogelijkheid biedt om gebruik te maken van de Actie bij het aangaan van een overeenkomst met de Aanbieder; 

Wat biedt MYPASSBOOK.NL de Consument? 

MYPASSBOOK.NL biedt, via de site Mypassbook.nl, een voor Consumenten gratis dienst met informatie over aantrekkelijke Acties van Aanbieders. Deze Acties kunnen betrekking hebben op goederen of diensten en zijn door de Aanbieders zelf bedacht. De dienstverlening van MYPASSBOOK.NL aan een Consument beperkt zich tot het verstrekken van informatie via Mypassbook.nl. Hieronder is begrepen het rubriceren, publiceren en communiceren van Acties. Wanneer de Consument besluit via een Mypassbook.nl deel te nemen aan een Actie gaat hij een overeenkomst aan met de Aanbieder. MYPASSBOOK.NL is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade van welke soort dan ook, veroorzaakt in de (rechts)relatie tussen de Consument en de Aanbieder of in het kader van de totstandkoming daarvan. 

 

Activeren en gebruik van Mypassbook.nl / toepasselijkheid algemene voorwaarden 

1. De Consument maakt op de volgende wijze gebruik van een Actie die wordt aangeboden via Mypassbook.nl: 

a) De Consument bezoekt de site Mypassbook.nl 

b) De Consument maakt een persoonlijke gebruikersaccount aan bij het eerste gebruik op Mypassbook.nl. Voor het voltooien van de aanmelding is aanvinken van het hokje “Ik heb kennis genomen van de algemene voorwaarden en accepteer deze” vereist. De Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden zijn nu van toepassing en kunnen worden bekeken en worden opgeslagen. Dit biedt de Consument de mogelijkheid de algemene voorwaarden te allen tijde nogmaals te bekijken; 

c) De Consument kan vervolgens een gewenste passbook coupon downloaden door de site mypassbook.nl te bezoeken via haar iPhone of de coupon te mailen naar haar mobiel.

d) De Consument begeeft zich naar de Locatie van de geselecteerde Actie; 

e) Op de Locatie aangekomen toont de Consument de Mypassbook.nl coupon. Op vertoon van de unieke code of na het scannen van de coupon barcode, kan de Consument de Mypassbook.nl coupon verzilveren en gebruik maken van de geselecteerde Actie. 

2. Een Actie heeft een vooraf vastgestelde looptijd. De looptijd is voor de Consument zichtbaar in de Mypassbook.nl coupon. Na afloop van deze periode geldt de Actie niet meer en kan de Consument geen aanspraak meer maken op de Actie. 

3. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven op Mypassbook.nl, kan iedere Consument maximaal een keer een Mypassbook.nl coupon gebruiken van dezelfde Actie.  

Kosten 

4. De Consument is, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, geen vergoeding verschuldigd voor het downloaden en het gebruik van coupons op Mypassbook.nl alsmede het registreren en activeren van Mypassbook.nl.  

Aansprakelijkheid 

5. MYPASSBOOK.NL kan niet garanderen dat een overeenkomst tussen de Aanbieder en de Consument (op een succesvolle wijze) tot stand komt. De Consument gaat door het downloaden en verzilveren van een Mypassbook.nl coupon geen overeenkomst aan met MYPASSBOOK.NL, maar met de Aanbieder. MYPASSBOOK.NL zèlf is niet gehouden tot het leveren van enige prestatie, goed of dienst aan de Consument op grond van een Actie, of anderszins. 

6. MYPASSBOOK.NL is op geen enkele manier verantwoordelijk noch aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel, voortvloeiende uit het gebruik van de Mypassbook.nl coupon door de Consument als gevolg van de door de Aanbieder aangeboden Actie. MYPASSBOOK.NL is op geen enkele wijze verantwoordelijk noch aansprakelijk voor overeenkomsten die worden gesloten tussen de Consument en de Aanbieder. De in een Actie vermelde prestatie levert de Aanbieder aan de Consument voor eigen rekening en voor eigen risico. MYPASSBOOK.NL is ten opzichte van de Consument niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen in de nakoming of anderszins door de Aanbieder. MYPASSBOOK.NL kan op geen enkele wijze worden gehouden tot het vergoeden van enige schade veroorzaakt door de tekortkoming in de nakoming door de Aanbieder. 

7. MYPASSBOOK.NL zal altijd maximale inspanning verrichten om te zorgen dat de Mypassbook.nl website zonder technische storingen functioneert. Desondanks kunnen met name onderhoudswerkzaamheden, de verdere ontwikkeling van de Mypassbook.nl website storingen veroorzaken die de gebruiksmogelijkheden beperken en/of tijdelijk onderbreken. Onder bepaalde omstandigheden kan hierbij dataverlies ontstaan. MYPASSBOOK.NL kan de beschikbaarheid van Mypassbook.nl of het uitblijven van technische storingen of dataverlies niet garanderen. MYPASSBOOK.NL aanvaardt geen verantwoordelijk noch aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan bij een Consument door het uitblijven van beschikbaarheid van de Mypassbook.nl website, het ontstaan van technische storingen of dataverlies. 

Intellectuele eigendom 

8. MYPASSBOOK.NL behoudt zich het gebruik van alle aan haar toebehorende intellectuele eigendomsrechten uitdrukkelijk voor. Hieronder zijn begrepen alle auteurs- en andere rechten, gepubliceerde inhouden, informatie, foto’s, video’s en de inhoud van databases. Een verandering, vermenigvuldiging, publicatie, doorgave aan derden en/of een anderszins gebruik van enig aan MYPASSBOOK.NL toebehorend intellectueel eigendomsrecht is niet toegestaan, tenzij er voorafgaande schriftelijke toestemming van MYPASSBOOK.NL is verkregen. 

Privacy 

9. Bij het aanmaken van een persoonlijke gebruikersaccount voert een Consument persoonlijke gegevens in. Hiernaast verkrijgt MYPASSBOOK.NL door het gebruik van Mypassbook.nl door een Consument, gegevens omtrent het gebruik van de coupons. MYPASSBOOK.NL zal zulke gegevens beveiligd opslaan. De Consument geeft hiermee toestemming aan MYPASSBOOK.NL om de persoonsgegevens te gebruiken om: 

a) haar dienstverlening uit te oefenen; 

b) haar dienstverlening verder te optimaliseren;  

De door de Consument verstrekte persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt voor (direct) marketing doeleinden of voor andere doeleinden buiten die als bedoeld onder 9 a) en b). 

10. Mocht u de door u verstrekte toestemming tot het gebruik van de persoonsgegevens op enig moment willen herroepen, stuurt u een email aan info@mypassbook.nl. Het is voor u hierdoor niet langer mogelijk gebruik te maken van de diensten van Mypassbook.nl. 

Overige bepalingen 

11. Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden aangepast. De actuele algemene voorwaarden zijn beschikbaar via WWW.MYPASSBOOK.NL. Mocht u het met de gewijzigde algemene voorwaarden oneens zijn, kunt geen gebruik meer maken van Mypassbook.nl. 

12. MYPASSBOOK.NL behoudt zich het recht voor om de omvang en de functionaliteiten van  Mypassbook.nl te allen tijde te wijzigen, te beperken of stop te zetten. 

13. Mochten afzonderlijke bepalingen van de algemene voorwaarden ten dele ongeldig zijn, dan raakt dit de rechtsgeldigheid van de rest van de algemene voorwaarden niet. 

14. Voor eventuele vragen, opmerkingen of klachten ten aanzien van de door MYPASSBOOK.NL aangeboden diensten, is MYPASSBOOK.NL altijd bereikbaar per email onder info@mypassbook.nl

15. Op de onder deze algemene voorwaarden aangegane overeenkomst is, tenzij dwingendrechtelijk anders in voorgeschreven, Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst of deze algemene voorwaarden tussen MYPASSBOOK.NL en Consumenten, zullen voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan de bevoegde rechter te Utrecht. 

 

Voor meer informatie:

Neem contact op met ons